Har moderne skyverktøy fjernet behovet for egenutviklede løsninger?

Henrik Ruud

Publisert:

Det finnes i dag et mangfold av skyplattformer og webapplikasjoner laget for å takle de fleste tenkelige problemer og behov.

Mange av disse applikasjonene er enkle å sette opp, intuitive å bruke, tilbyr vakre grensesnitt og krever lite opplæring. Har veksten av slike kraftige, rimelige og fleksible skyverktøy fjernet behovet for egenutviklede applikasjoner og systemutvikling?

Den moderne arbeidsplass krever fleksible og robuste IT-systemer med fokus på samhandling, automatisering og effektivitet. På bakgrunn av dette velger flere og flere bedrifter en skyløsning over en tradisjonell IT-infrastruktur. Dette gir for mange reduserte kostnader sammen med økt kontroll, fleksibilitet og sikkerhet.

En av de store fordelene med moderne skyapplikasjoner er hvor kraftige de er “out-of-the-box”. De fleste plattformene kommer med store tilpasningsmuligheter bygget inn, og kostbar skreddersøm er unødvendig. Med relativt enkle grep kan systemene tilpasses bedriftens kjernevirksomhet og arbeidsprosesser, og det er ikke lenger behov for å investere i utviklingen av egne kjernesystemer.

En annen årsak til at skyapplikasjoner og “software-as-a-service”-modellen raskt ble populær er at hosting- og vedlikeholdsansvaret er flyttet fra kunden til leverandøren. Som kunde abonnerer du heller på tilgang til applikasjonen. Ved å dele plattform og infrastruktur sammen med andre får du drift, support og videreutvikling med på kjøpet. En typisk risiko for egenutviklede applikasjoner er jo nettopp dette vedlikeholdsbehovet. Applikasjoner som ikke jevnlig blir driftet og videreutviklet vil fort bli utdatert og kan miste sin nytteverdi.

Så gitt de store fordelene med moderne skyapplikasjoner, er det egentlig nødvendig for en vanlig bedrift å investere i systemutvikling?

Vi skal videre i dette innlegget peke på tre potensielle svakheter med moderne skyplattformer og argumentere for hvorfor vi i Frend mener at riktige skyverktøy kombinert med smart systemutvikling er en effektiv måte å skape økt lønnsomhet og konkurransekraft.

1. “One size fits all”

Selv om dagens skybaserte løsninger ofte har et grunnleggende fokus på tilpasningsdyktighet lider de ofte av å være for generelle. Plattformen skal passe for mange forskjellige typer bedrifter og kan fort oppleves oppblåst av funksjonalitet du ikke trenger eller som ikke speiler bedriftens arbeidsprosesser godt nok. Selv om innføringen av nye digitale verktøy gjerne krever en omstilling av eksisterende prosesser og strukturer kan det raskt bli ineffektivt og dyrt å presse bedriften inn i en plattform som egentlig ikke passer.

Det kan derfor bli nødvendig å utvide plattformen med funksjonalitet og brukergrensesnitt bedre tilpasset din virksomhet. De fleste moderne skyapplikasjoner kommer i dag med et såkalt åpent API (application programming interface). APIet tillater uavhengige tjenester å kommunisere med skyplattformen og åpner muligheten for å bygge applikasjoner som utvider plattformen med ny funksjonalitet eller nye grensesnitt.

Et eksempel er en bedrift som i utgangspunktet er fornøyd med økonomisystemet sitt, men ser at ansatte slurver med timeføringen. De synes brukergrensesnittet for registreringen av timer er både lite intuitivt og ineffektivt. Bedriften velger å utvikle et grensesnitt for timeføring skreddersydd etter selskapets prosedyrer. Applikasjonen kommuniserer direkte med økonomisystemets API og tilbyr en alternativ måte å utføre de dagligdagse operasjonene mot økonomisystemet. Funksjonaliteten og oppsettet av økonomisystemet er uendret og risikoen med å introdusere en slik applikasjon forblir minimal.

I våre utviklingsprosjekter er det viktig for oss å ikke finne opp hjulet på nytt, men heller å kombinere fordelene til kraftige skyverktøy med fleksibiliteten fra egenutviklede applikasjoner. Derfor har vi i Frend kompetanse både på moderne skyapplikasjoner og systemutvikling.

2. Integrasjon og automasjon

De fleste selskaper i dag er avhengig av flere separate digitale verktøy, applikasjoner og plattformer. Man har gjerne et CRM-system, et prosjektstyringsverktøy, et økonomisystem og en produktivitets- og samhandlingsplattform; som ofte er uavhengige produkter fra forskjellige leverandører.

Selv om de forskjellige verktøyene løser separate behov er det fortsatt felles informasjon som brukes på tvers av applikasjonene. De forskjellige skyverktøyene må derfor være integrert på en hensiktsmessig måte for å dele på felles informasjonsstrukturer og samarbeide i prosesser.

Vi i Frend opplever at mange bedrifter sliter med akkurat denne integrasjonen. Manglende kommunikasjon mellom systemene fører til at data må dobbeltregistreres og at arbeidsprosessene blir unødvendig tunge og ineffektive. Dette kan virke frustrerende for ansatte og åpner for motstridende og utdatert data. Men like kritisk er det at manglende integrasjon hindrer automatisering av prosesser og kjernevirksomhet. Det er akkurat denne automatiseringen som gjør digitale verktøy utrolig kraftige og kan gi bedrifter konkurransefortrinnet de søker.

Det er flere mulig fremgangsmåter for å oppnå en god integrasjon mellom forskjellige verktøy. Mange moderne applikasjoner kommer med integrasjonsløsninger mot andre store verktøy innebygget og det finnes i tillegg eksterne integrasjonsplattformer (iPaaS) som tilbyr enkle grensesnitt for å knytte sammen kjente verktøy.

Svakheten med flere av hyllevare integrasjonsløsninger er at de kan være lite fleksible og uegnet for automatisering av mer komplekse prosesser. I tillegg er man bundet av hvilke programvarekombinasjoner integrasjonstjenestene støtter. Hvis man benytter en eldre applikasjon, eller et verktøy utviklet kun for et regionalt markedet, er sjansen stor for at verktøyet man bruker ikke er støttet.

Derfor er det mange som velger å få utviklet sine egne integrasjonsløsninger. En egenutviklet integrasjonsløsning vil være fleksibelt nok til å speile bedriftens arbeidsprosesser og kan resultere i en hverdag der mange manuelle prosesser er automatisert og de ansatte kan fokusere på viktigere ting.

3. Digital kundeopplevelse

Mange selskaper bruker moderne, skybaserte kjernesystemer flittig internt, mens operasjonene mot kunden fortsatt gjøres manuelt og tungvint. Vi opplever derfor at den vanligste årsaken til at bedrifter gjennomfører utviklingsprosjekter i dag er er for å digitalisere kundeopplevelsen.

Prosessene og dynamikken mellom en bedrift og dens kunder varierer fra selskap til selskap, og få digitale kjernesystemer leverer et fleksibelt grensesnitt som kan brukes av kunder “out-of-the-box”. Det kan derfor skape stor verdi å bygge en webapplikasjon rettet mot kundene sine som opererer rett inn i applikasjonsporteføljen til bedriften. Informasjon om produkter, tjenester, ordre og økonomi blir tilgjengeliggjort og kunden kan selv iverksette standardiserte prosesser som egentlig ikke har behov for menneskelig styring.

Et typisk eksempel er en bedrift hvor selgere mottar tilbud og ordre kun per e-post og telefon og manuelt taster informasjonen videre inn i diverse systemer som brukes. Selv om noen kunder gjerne ønsker menneskelig kontakt og oppfølging i salgsprosesser er det for andre like viktig med høy tilgjengelighet og minimal responstid. En webapplikasjon utviklet mot kundene til bedriften kan:

  • Spare tid og ressurser for både bedriften og dens kunder

  • Senke responstiden og øke tilgjengeligheten

  • Gi et moderne og fremtidsrettet inntrykk av bedriften - uavhengig hvilke systemer som ligger bak

  • Enkelt håndtere et økende kundevolum

Det er likevel viktig å anerkjenne at et større utviklingsprosjekt kan utgjøre en betydelig investering og risiko for en vanlig bedrift. For å minimere denne risikoen og øke sannsynligheten for et vellykket prosjekt har vi utarbeidet 5 retningslinjer basert på vår erfaring og anerkjent metodikk.

De 5 bud for et vellykket utviklingsprosjekt

1. Ikke finn opp hjulet på nytt

Ikke gjenskap funksjonalitet kunden kan få bedre og billigere gjennom eksisterende hyllevare. Dersom kunden har standardiserte og generiske behov bør disse løses med veletablerte digitale verktøy. Derfor har vi i Frend kompetanse både på moderne skyapplikasjoner og systemutvikling.

2. Ha en agil tilnærming

I Frend har vi en agil tilnærming til utvikling. Dette innebærer at vi har et fokus på funksjonelle del-leveranser der kunden tar aktiv del i utviklingsprosessen og tester systemet jevnlig. I praksis betyr dette at prosjektet er oppbygd i gjentagende sprinter som varer i mellom to og fire uker. Hver sprint er bygd opp likt og skal resultere i et funksjonelt produkt som kan presenteres og testes.

3. Kunden og brukerne må ta en aktiv del i utviklingsprosessen.

En agil tilnærming der kunden tar aktiv del i utviklingsprosessen sikrer at vi i gjennom hele prosjektet har en felles oppfatning av hva systemet skal løse, prioriteringer, prosjektstatus og forventninger. Fokuset på jevnlige funksjonelle leveranser sikrer at vi prioriterer riktig i utviklingsfasen og at kunden rasket mulig sitter på en løsning som kan testes og brukes. Å sette kunden i sentrum av utviklingsprosessen øker sannsynligheten for at kundens kunnskap blir overført til systemet.

4. Bygg modulært og i mikrotjenester.

Mikrotjenester er en måte å bryte store programvareprosjekter inn i isolerte, løst koblede moduler, der hver modul har ansvaret for en avgrenset funksjonalitet. Denne måten å bygge systemer på har blitt enormt populær og kommer med mange fordeler, blant annet at:

  • Applikasjonen blir mer robust da en feil i én modul ikke behøver å påvirke resten.

  • Applikasjonen blir i større grad teknologiuavhengig. Mikrotjenester gir fleksibiliteten til å teste ut nye teknologier eller rammeverk på individuelle tjenester eller moduler

  • Applikasjonen blir mer skalerbar. Siden tjenestene er separerte er det enklere å skalere der det er behov.

5. Lag alltid et system som er enkelt å videreutvikle og vedlikeholde.

En typisk risiko for egenutviklede applikasjoner bunner i behovet for vedlikehold. En applikasjon som ikke jevnlig blir driftet og videreutviklet vil fort bli utdatert og kan miste sin nytteverdi. En mangelfull utviklet applikasjon er gjerne vanskelig for andre å videreutvikle og en bedrift blir avhengig av opprinnelig utvikler. Dette kan medføre en unødvendig risiko og avhengighet.

I Frend utvikler vi alltid systemer med vedlikehold og levetid i bakhodet. Vi har et gjennomgående fokus dokumentasjon og bruker alltid veletablerte teknologier og rammeverk.

Lurer du på noen? Ta kontakt med oss

Har dere også lyst til å lykkes digitalt? La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Strategisk leder

920 88 450

henrik@frend.no