Frend Digital AS
St. Olavs gate 27, 0166 Oslo

(+47) 24 02 20 27
hei@frend.no

Betingelser og vilkår Frend Digital AS

Vilkårene som følger gjelder forhold mellom Frend Digital AS (heretter "Frend") og bedrifter (heretter "Kunde") som benytter seg av Frends tjenester.

Oppsummerte betingelser:

Disse betingelsene gjelder ved rådgiving, utvikling, vedlikehold, reparasjon og andre tjenester levert av Frend Digital AS, dersom ikke annen avtale er inngått.

  • Faktura forfaller til betaling 14 dager etter fakturering med automatisk purring og eventuell inkasso. Alle priser blir kommunisert eks. mva.

  • Minste timepris er fra 1600,- for alle tjenester. Det faktureres per påbegynte time.

  • Timepriser kan variere med konsulent og avtale.

  • Kunde kan avbryte ethvert oppdrag før fullførelse mot at Frend blir kompensert for påløpt arbeidstid.

  • Løsninger, systemer, driftsavtaler, tjenester og verktøy Frend utvikler eller administrerer for kunde har 2 års bindingstid. Bindingstiden fornyes deretter med 12 måneder løpende.

  • Ved utvikling og/eller produksjon av tekniske løsninger, kreative løsninger, rapporter, guider eller annet materiale fremstilt av Frend gis Kunde kun begrenset bruksrett over dette. Bruksretten er begrenset til Kunde.

  • Frend kan ikke holdes ansvarlig for feil og mangler fra tredjeparter, inkludert underleverandørene til Frend. Dette med mindre feilen/mangelen skyldes uaktsom eller forsettlig handling av Frend.

  • Frend står ikke ansvarlig for brukerfeil som følge av dårlig etterlevelse av rutiner, misforståtte råd eller annet.

  • Frend og Kunde forplikter seg til ikke å bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om data og bedriftshemmeligheter, personopplysninger, eller bedrifts- eller forretningsmessig kunnskap som de har fått kjennskap til under Frends arbeid ved bedriften. Dette gjelder også etter fullført oppdrag.

  • Ved tvist knyttet til oppdrag skal Frends hjemting være verneting.

Generelle vilkår

Generelle vilkår gjelder for alle henvendelser og oppdrag, med mindre annet er avtalt.


Pris og betaling

Pris

Alle priser blir kommunisert eks. mva. Standard timepris er fra 1 600,- for alle tjenester. Det faktureres per påbegynte time. Timepriser kan variere med konsulent og avtale.

Ved avlyst avtale mindre enn 12 timer før, faktureres avbestillingsgebyr.

Kunde kan avbryte ethvert oppdrag før fullførelse mot at Frend blir kompensert for påløpt arbeidstid.

Betaling og faktura

Faktura utstedes normalt sett så fort oppdrag er ferdig, med 14 dagers forfall. Fakturaer sendes fortrinnsvis per EHF eller e-post.

Dersom Kunde oppgir feil fakturainformasjon ved oppdragsstart, kan dette endres etter sendt faktura mot et gebyr på 150,- kr eks. mva.

Sen eller manglende betaling blir automatisk fulgt opp med purring og eventuell inkasso.

Prosjekter

50% av det totale vederlaget for prosjekt faktureres ved oppstart av prosjektet og resterende ved levering av fasene eller det totale oppdraget. Alle priser er eks. mva. ved mindre annet er oppgitt.

Bindingstid

Løsninger, systemer, driftsavtaler, tjenester og verktøy levert av Frend har en bindingstid på tjuefire - 24 - måneder fra avtalt oppstartsdato. Deretter fornyes bindingstiden med tolv - 12 - måneder hver 12. måned. Oppsigelse må gis skriftlig skriftlig (per e-post) og være Frend i hende minimum to - 2 - måneder før bindingstiden fornyes.

Reisevei

300 kroner per påbegynte 15. minutt, enten bil/moped eller kollektivtransport benyttes. Om bil/moped benyttes gjelder sats på 3,5 kroner per kilometer + bompenger.

Reisekostnad som direkte knyttes opp mot oppdrag kan bli viderefakturert Kunde i sin helhet.

Prisjustering

Frend Digital AS kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers skriftlig varsel pr. e-post.

Kontakt

For å oppnå best mulig responstid forventes det at bedriften tar kontakt via Frend sine kunde-kommunikasjonskanaler, fortrinnsvis support@frend.no eller 24 02 20 27. For kunder med driftsavtale gjelder andre vilkår, videre spesifisert i en driftsavtale. Det tas høyde for at enkeltpersoner sin e-post og telefon kan være utilgjengelig ved sykdom e.l.


Salgspant

Frend Digital AS har salgspant i innleverte varer inntil komplett oppgjør har funnet sted.


Tvister

Eventuelle tvister i forbindelse med denne avtalen skal bringes inn for selgers verneting.


Force Majeure

Dersom forhold som anses som force majeure medfører at avtalen helt eller delvis ikke kan gjennomføres, suspenderes partenes plikter i relevante forhold og for så lang tid forholdet varer.

Taushet

Frend og Kunde forplikter seg til ikke å bruke, åpenbare, utlevere eller på annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om data og bedriftshemmeligheter, personopplysninger, eller bedrifts- eller forretningsmessig kunnskap som de har fått kjennskap til under Frends arbeid med Kunde. Dette gjelder også etter fullført oppdrag.

Ansvar ved service, vedlikehold, reparasjon eller oppgradering av maskinvare (hos Kunde eller hos Frend Digital AS)

Frend Digital AS er ikke ansvarlig for tap som oppstår i forbindelse med våre konsulenttjenester. Dette kan være, men er ikke begrenset til, enhver form for: økonomisk tap, skade på programvare eller maskinvare, tap av data, spredning av virus eller lignende etter at utstyret har blitt overlevert til Frend Digital AS for vedlikehold, støtte, reparasjon, eller lignende. Dette gjelder såfremt slik feil, svikt, ødeleggelse eller lignende er utenfor Frend Digital AS sin kontroll og ikke har oppstått som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av Frend Digital AS.

Kunde er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopi av programvare, programvarelisens og annen data i forkant av Frend Digital AS sitt oppdrag. Frend Digital AS er ikke ansvarlig for tap eller forringelse av programvare, programvare-lisens eller annen data som måtte oppstå mens utstyr er levert til Frend for vedlikehold, støtte, reparasjon eller lignende. Dette gjelder ikke dersom skriftlig avtale om sikkerhetskopiering er inngått med Frend Digital AS.

Enhver form for passivitet fra Frend Digital AS i forbindelse med et påstått brudd på denne avtalen er ikke å anse som en aksept av at slikt brudd foreligger.

Ansvarsfraskrivelse Frend Digital AS

Frend kan fungere som et bindeledd mellom Kunde og leverandør av tredjeparts programvare, og kan derfor ikke stilles ansvarlig for uforutsette hendelser og feil hos direkte leverandør. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til; uforutsett nedetid, avvikling av tjeneste, sikkerhetshull, datalekkasje og datatap som følge av feil hos direkte leverandør.

Frend er ikke ansvarlige for feil eller andre forhold som oppstår som følge av brukerfeil eller endrede preferanser hos Kunde. Denne avtalen omfatter derfor ikke brukerfeil hos Kunde (utilsiktet sletting av data, datatap som følge av ansatt/sluttbruker m.m.) eller endringer i Kundes preferanser og ønsket oppsett (gjelder e-postsignaturer, oppsett av ytterligere maskiner, tilleggsfunksjoner og programvare hos Kunde m.m.)
Dersom nevnte problemer eller behov skulle oppstå, vil tidsbruk relatert til dette bli fakturert etter gjeldende betingelser.


Mislighold

Mislighold skal reklameres skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet ble eller burde ha blitt oppdaget.

Oppdragsgiver kan kreve erstatning av direkte tap, herunder merkostnader kunden får ved merkjøp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinkelse, mangel eller annet mislighold. Dette med mindre Frend godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes Frend.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser og krav fra tredjeparter, med unntak av idømt erstatningskrav. Tap av data regnes som indirekte tap.

Samlet erstatning er begrenset til et beløp tilsvarende oppdragssum.